Hình nộm cứu hộ khí độc

Hình nộm cứu hộ khí độc, hình nộm cứu hộ khói độc, hình nộm cứu hộ trong môi trường khói lửa, hình nộm trên cạn, nộm khí độc, nộm khói độc